Начало

Трудова медицина, оценка на риска, управление на риска, здравословни и безопасни условия на труд ЗБУТ, измерване на фактори на работната среда ФРС, Декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ.

Служба трудова медицина извършва наблюдение и оценка на професионалния риск и здравословното състояние на работещите във връзка с условията на труд за всички отрасли. Предлагаме разработени методики за наблюдение и контрол на работните места и здравното състояние с добра практическа приложимост. Консултираме и подпомагаме нашите клиенти при настъпване на трудова злополука. Трудоустрояване на работниците и служителите. При избор на работно облекло и лични предпазни средства ЛПС. Организираме и провеждаме профилактични прегледи с възможност за тяхното извършване на място във Вашата организация или предприятие. Извършваме анализ на риска и изготвяме стратегия за управление на риска. Издаваме становище за застраховка трудова злополука. Структурата и организацията ни позволяват да обслужваме комплексно големи клиенти с разгърната мрежа в страната.

СТМ осъществява дейността си в съответствие с разпоредбите на Закон за здравословни и безопасни условия на труд ЗЗБУТ, Наредба № 3 на Министерство на Здравеопазването и всички под законови и нормативни актове за осигуряване на здраве и безопасност при работа, санитарно-хигиенни норми, стандарти, правила и изисквания, правилници за безопасност на труда и други разпоредби свързани с условия на труд и трудови правоотношения.

Основна цел на трудовата медицина е опазване и укрепване здравето на работещите, чрез минимизиране на рисковите фактори и ранно откриване на професионалните увреждания на работниците и служителите, за да се премахне опасността и да се гарантират здравословни и безопасни условия на труд. Рисковите ситуации понижават ефективността на труда. Оценете риска на работното място. Осигурете здравословни и безопасни условия на труд за вашия персонал. Повишете ефективността на работа във вашата организация.

За нашия екип ще бъде удоволствие да ви партнира във Вашата дейност, предлагайки висок професионализъм и винаги конкурентни цени.