Декларация по чл. 15

Съгласно чл. 15, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд – ЗЗБУТ. Работодателите които самостоятелно наемат работници, както и тези които ползват работници, предоставени им от предприятия, които осигуряват временна заетост, са длъжни да подават годишна декларация в териториалната дирекция – Инспекция по труда, в срок до 30 април на следващата година.

Информация за декларацията по чл. 15 от ЗЗБУТ, начинът на подаване и специализирания софтуер се намират на интернет страницата на ИА ГИТ в раздел: Административно обслужване/е-Услуги/Декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ

Правното основание е по чл. 15 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба № 3 от 23.02.2010 г. за формата, съдържанието, реда и начина за подаване и съхраняване на декларацията по чл. 15, ал. 1 от ЗЗБУТ

В случаи, че няма промяна в обстоятелствата декларирани за предходния период, работодателя подава само Уведомление по същия ред. Изготвянето на Декларацията и Уведомлението е безплатно за наши клиенти.