Други дейности

Oбучение по ЗБУТ на работници/служители и длъжностни лица по безопасност на труда и пожарна и аварийна безопасност. Първоначално и ежегодно обучение на членовете на група по условия на труд ГУТ и комитет по условия на труд КУТ. Обучение на работниците/служителите по правилата за първа помощ.

Разработване на мерки за подобряване състоянието на работната среда, безопасноста на труда и оптимизиране на трудовия процес в предприятието или организацията. Препоръки за преустройство на работните места. Организацията на труда и натоварването на заболели работници/служители. Изготвяне на оценка за санитарно битовото обслужване. Разработване на физиологичен режим на труд и почивка. Препоръки за овладяване на стреса на работното място, след анализ и оценка за наличие на психосоциални рискове. Изготвяне на комплексни мерки за прилагането на нормативните актове по здравословни и безопасни условия на труд ЗБУТ, санитарно хигиенните норми, правила и изисквания.

Организиране и извършване на профилактични прегледи и клинични лабораторни изследвания на работниците/служителите в наши кабинети или на място във вашата организация или предприятие. Заключение за годността на работниците/служителите при постъпване на работа и при изпълнение на конкретен вид работа в предприятието. Анализ на заболеваемостта с временна неработоспособност по данни от болнични листове и след извършване на задължителните профилактични прегледи.

Оказване на съдействие при прилагане на наредбата за задължително застраховане на работниците/служителите за риска „Трудова злополука“. Становище за определяне на длъжностите подлежащи на задължително застраховане. Консултация и изготвяне на необходимата документация.