Застраховка злополука

Съгласно НАРЕДБА за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука“, приета с ПМС № 24 от 6.02.2006 г., обн., ДВ, бр. 15 от 17.02.2006 г., изм. и доп., бр. 68 от 22.08.2006 г., изм., бр. 46 от 12.06.2007 г., в сила от 12.06.2007 г.

Работниците и служителите от всички икономически дейности, за които стойностите, честота и тежестта на трудовите злополуки са равни или по-високи от средните стойности за страната, трябва да бъдат застраховани за риска “трудова злополука”. Разходите за застраховка злополука са изцяло за сметка на работодателя.

В приетата наредба са регламентирани застрахователните рискове и минималните застрахователни суми. Застрахователната сума по застраховка трудова злополука не може да бъде по-малка от 7-кратния размер на годишната брутна работна заплата на работника/служителя, определена като 12 пъти месечната брутна заплата към момента на сключване на застраховката.  Покриват се задължително следните рискове:

 

1. Смърт на застрахованото лице в резултат на трудова злополука – при смърт на застраховано лице, застрахователите ще изплащат обезщетение в размер на не по-малко от застрахователната сума, определена по-горе, т.е. 7 годишни брутни работни заплати на работника/служителя. Застрахователната сума ще се изплаща на законните наследници.

2. Трайно намалена работоспособност в резултат на трудова злополука – при “трайно намалена работоспособност” обезщетението ще е процент от дължимото обезщетение по риска “смърт”, равен на процента трайно намалена работоспособност на работника, установен от съответната медицинска експертиза за работоспособността. Застрахователната сума или съответната част от нея ще се изплаща на застрахованото лице.

3. Временна неработоспособност – при “временна неработоспособност” ще се изплаща процент от месечната брутна заплата на работника/служителя, при която е сключена застраховката за всеки започнат месец временна неработоспособност, в зависимост от продължителността на загубената работоспособност:

 

  • над 10 до 30 календарни дни включително – 3%
  • над 30 до 60 календарни дни включително – 5%
  • над 60 до 120 дни включително – 7 %
  • над 121 календарни дни – 10 %

 

Условия за администриране на застраховка трудова злополука:

  • за новоназначените служители, застраховката влиза в сила от деня на тяхното назначаване на работа. Размерът на застрахователната сума за всеки един от тях се определя на базата на брутното трудово възнаграждение при започване на работа;
  • за лицата, които са в отпуск по болест в момента на сключване на застраховката,     отговорността се носи от 0.00 часа на деня, в който са се върнали на работа;
  • за напусналите групата лица, задължението на Застрахователя се прекратява в 0.00 часа на деня, следващ напускането;
  • на всеки три месеца от срока на действие на договора, Застраховащият предоставя информация на Застрахователя за общият размер на брутното трудово възнаграждение на всички напуснали работници или служители, изчислено към началото на застраховката и месечното брутно възнаграждение на новоназначените през тримесечието служители. В случай, че брутното трудово възнаграждение на напусналите служители надвишава брутното трудово възнаграждение на новоназначените, Застрахователят дължи възстановяване на част от премията за неизползваната рискова премия. В случай, че брутното трудово възнаграждение на новоназначените служители надвишава брутното трудово възнаграждение на напусналите служители, Застраховащият следва да довнесе застрахователна премия отговаряща на увеличената застрахователна сума за остатъка от срока на договора;
  • периодичните разчети имат установителен характер, като окончателните разплащания се осъществяват при изтичане на срока на договора.

 

Оставаме изцяло на Ваше разположение за обсъждане и договаряне на конкретни действия.