Изготвяне на документи

ИЗГОТВЯНЕ НА РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ ПО ЗБУТ

– Въвеждане на физиологичен режим на труд и почивка по време на работа /съгл.Наредба № 15 от 31. 05. 1999 г./

– Изготвяне на план – програми за безопасна работа с определени машини и съоръжения от специалист инженер.

– Изработване на план-програма за подобряване състоянието на работната среда и безопасността на труда за оптимизиране на трудовия процес.

– Разработване на всички видове длъжностни характеристики, в съответствие с нормативните промени и изисквания.

– Разработване на план програма по смисъла на чл. 16 от Закон за здравословни и безопасни условия на труд ЗЗБУТ.

– Изготвяне на инструкця за работа с видеодисплей.

– Разработване на план – програма по смисъла на чл. 5 и чл. 20 от Наредба № 5 за оценка на риска.

– Разработване на заповед за инструктаж, заповед за работно време и др.

– Предоставяне на дневник за проверка на преносимите ръчни ел. инструменти и заповед за възлагане на длъжностно лице за извършване на проверката.

– Изготвяне на споразумение при работа на две предприятия на една площадка или една територия. Например при строителството или външна монтажна група за поддръжка на оборудването.

– Програма за начален, периодичен, ежедневен инструктаж.

– Програма за обучение на ГУТ и КУТ.

– Заповеди за изграждане на пожаротехническа комисия, за противопожарна безопасност.

– Разработване на документи за ликвидиране на пожари, аварии, бедствия и план за евакуация.

– Декларация по образец по ч. №15 от ЗЗБУТ/ДВ 124/97г, изм.86/99г.,; 64 и 92/00г.; 25/01г. Регистрация в Дирекция „ОИТ“/Декларация по образец/

– Оформяне на книга за начален инструктаж чл.6; чл.9; чл.13 от Наредба №3/96г./ДВ 44/96г., в сила от 01.07.1996г.

– Оформяне на книга за инструктаж на работното място , периодичен и извънреден инструктаж чл.6; чл.9; чл.13 от Наредба №3/96г./ДВ 44/96г., в сила от 01.07.1996г.

– Оформяне на книга за ежедневен инструктаж от Наредба №3/96г./ДВ 44/96г., в сила от 01.07.1996г.

– Попълване на служебна бележка за проведен начален инструктаж – по образец /Приложение №4/ от проведен начален инструктаж в л.т. досиета на наети ТПО.

– Предоставяне на ревизионна книга за констатации и предписания на контролни органи по спазване на трудовото законодателство, съгласно изискването на чл.408 от Кодекса на труда.

– Предоставяне на регистър за регистриране на трудовите злополуки.
Изработване на програма за провеждане на начален инструктаж, чл.11, ал.2 от Наредба №3/96г./ДВ 44/1996г.

– Изготвяне на програма за инструктаж работното място и периодичен инструктаж чл.6; чл.9; чл.13 от Наредба №3/96г./ДВ 44/96г., в сила от 01.07.1996г.

– Изготвяне на заповед за определяне на длъжностно лице по безопасност и здраве БЗР.

– Изготвяне на заповед за определяне на видовете инструктажи.

– Изготвяне на заповед за лицата, които ще провеждат видовете инструктаж.

– Изготвяне на заповед за лице водещо регистъра на трудови злополуки.

– Изготвяне на заповед за работно време.

– Изготвяне на заповед за проверка на ръчно преносими ел. инструменти.

– Изготвяне на споразумение при работа на две предприятия на една площадка или една територия.

– Предоставяне на декларация за трудова злополука по образец.

– Организация за изграждане на Комитет по условия на труд КУТ или Група по условия на труд ГУТ.

– Програма за провеждане обучение на КУТ или ГУТ по условия на труд.

– Длъжностни характеристики допълненията на задълженията по здравословни и безопасни условия на труд ЗБУТ съгл. изискването на чл.127, т.4 от Кодекса на труда.

– Изготвяне на инструкции по безопасна работа с машини, съоръжения и оборудване.

– Правила за здравословни и безопасни условия на труд ЗБУТ и всички свързани с трудова медицина документи.

– Инструкция по електробезопасност.

– План програма за въвеждане на вътрешни правила за работа с ел. оборудване.

– Изготвяне на правила за първа долекарска помощ обхващаща всички основни действия по оказване на помощ на пострадалите по време на изпълнение на служебните им задължения до идване на лекар.

– Знаци за безопасност на труда.

– Знаци за пожарна безопасност.

– Изготвяне на дневник за контрол на ръчните преносими електрически уреди и инструменти, съгл.чл.416, ал.1 и 2 от ПБЗРПЕО, до 1000 V.

– Заповед за работно облекло и лични предпазни средства ЛПС.

– Правилник за вътрешния трудов ред, чл.139, във връзка с чл.181 от КТ.

– Инструкция за ръчните преносими електрически уреди и инструменти.

– Оформяне на документите касаещи настъпила трудова злополука във фирмата и представянето им пред компетентните органи.

– Изготвяне на план за действие на личният състав за гасени на пожари и ликвидиране на аварии, чл.60-73 от Наредба №7 за минималните изисквания за ЗБУТ на работните места и при използуване на работното оборудване//ДВ 88/99г.; 48/00г.; 52/08.06.2001г.

– Изготвяне на план за евакуация и знаци по охрана на труда.

– Изготвяне на противопожарна инструкция на основание чл.6 /1 / от Наредба №1- 209 за правилата и нормите за противопожарна безопасност.

– Изготвяне на програма за инструктаж по противопожарна охрана за новопостъпили работници и служители.

– Изготвяне на заповед за пожаротехническа комисия съгласно чл. 11, ал. 3 от Наредба №1-209.

– Изготвяне на заповед за пожаробезопасно извършване на огневи работи съгласно чл. 11 т. 1 от Наредба № І-209.

– Изготвяне на заповеди във връзка с чл.11 от Наредба № 1-209 /22.11.2004г. за правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на обектите в експлоатация за пожаробезопасно използване на отоплителни, електронагревателни и други електрически уреди. Определяне на разрешените и забранените места за тютюнопушене.

– Изключване на електрическото захранване след приключване на работното време без денонощните потребители. Изключването на електрическото захранване се удостоверява в дневник по образец. Осигуряване на противопожарна безопасност в извънработно време за обекта.

– Сформиране на нещатен щаб за ръководство на действията на ръководния, технологичния персонал и работниците при ликвидиране на пожари и за съдействие на органите за ПАБ при осъществяване на пожарогасителна и аварийно-спасителна дейност в обекти с общ числен състав над 10 човека.