Консултанска помощ

– Подпомагане на работодателя при възникване на трудова злополука, ред и условия.

– Консултиране на работодателя в процеса на трудоустрояване на работниците/служителите.

– Препоръки по отношение избора на работно облекло, лични предпазни средства ЛПС, средства за индивидуална и колективна защита.

– Консултиране на длъжностните лица по условия на труд – координатор по безопасност и здраве при работа БЗР, комитет по условия на труд КУТ, група по условия на труд ГУТ.

– Препоръки при прилагането на основните принципи на социалното партньорство работодател-работник.

– Консултиране на работодателя при назначаване на лице с намалена работоспособност.

– Прилагане на обща фирмена политика съобразена с изискванията на нормативните документи по ЗБУТ.

– Консултиране на работодателя при назначаване на работа на непълнолетни лица.

– Консултиране на работодателя при възникнали проблеми във връзка с трудоустроени служители.

– Консултиране на работодателя при прилагане на задължителното застраховане по застраховка трудова злополука.

– Консултиране по реда и условията за изготвяне и подаване на декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ.

– Консултиране по извършване на задължителния лабораторен контрол за фактори на работната среда по работни места.

– Консултиране и оказване на съдействие на работодателя при трудова злополука и съмнение за професионален характер на констатирано заболяване на работник/служител.

– Консултиране на длъжностните лица по условия на труд за здравните противопоказания при приемане на новоназначени работници/служители.

– Участие в разработването и прилагането на правила, норми и инструкции в организацията или предприятието за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и съвети за правилното им прилагане.

– Консултиране при избор на ново технологично оборудване и въвеждане на нови работни процеси, методи, суровини и материали с оглед определяне на риска за здравето на работещите.